วารสารสืบเนื่อง

การประชุมวิชาการระดับชาติ

การนำองค์ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน

24-25 กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลด

สรรค์สร้างงานวิจัยพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน

27-28 พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลด

วิจัยเพิ่มมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจ

26 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลด

นวัตกรรมการวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน

25 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลด

บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม

31 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลด

นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ด้วยสมุนไพรไทย

31 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลด

นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ

29 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลด

>วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอร์ทเทิร์น ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

มกราคม-มีนาคม 2563 ดาวน์โหลด

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอร์ทเทิร์น ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

เมษายน-มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอร์ทเทิร์น ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

กรกฎาคม-กันยายน 2563 ดาวน์โหลด

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอร์ทเทิร์น ปีที่ 1 ฉบับที่ 4

ตุลาคม-ธันวาคม 2563ดาวน์โหลด

-->

SERVICE & TEAM SUPPORT

SIRINEE WONGVILAIRAT

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

WALAILAK PANTUREE

อาจารย์ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ติดต่อเราได้ที่
888 หมู่ 2 ตำบลหนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก 63000
Call: (055) 517488 ต่อ 808
e-mail: research.northern@gmail.com