วารสารสืบเนื่อง

การประชุมวิชาการระดับชาติ

การนำองค์ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน

24-25 กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลด

สรรค์สร้างงานวิจัยพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน

27-28 พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลด

วิจัยเพิ่มมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจ

26 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลด

นวัตกรรมการวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน

25 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลด

บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม

31 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลด

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอร์ทเทิร์น ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

มกราคม-มีนาคม 2563 ดาวน์โหลด

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอร์ทเทิร์น ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

เมษายน-มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอร์ทเทิร์น ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

กรกฎาคม-กันยายน 2563 ดาวน์โหลด

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอร์ทเทิร์น ปีที่ 1 ฉบับที่ 4

ตุลาคม-ธันวาคม 2563ดาวน์โหลด

-->

SERVICE & TEAM SUPPORT

SIRINEE WONGVILAIRAT

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

WALAILAK PANTUREE

อาจารย์ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ติดต่อเราได้ที่
888 หมู่ 2 ตำบลหนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก 63000
Call: (055) 517488 ต่อ 808
e-mail: research.northern@gmail.com