วารสารวิชาการวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น   อ.เมืองตาก   055-517488
1. ความเป็นมา
การจัดทำวารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ถือเป็นภารกิจสำคัญของวิทยาลัยในการส่งเสริมให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ สู่หน่วยงานภายนอกและความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขานั้นๆ เป็นการสร้างเครือข่ายเผยแพร่อันนำสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการของบุคลากร  เป็นการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานทางวิชาการในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และเป็นการสร้างเครือข่ายการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพ 
2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านวิชาการ และด้านการวิจัย

3. การดำเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
2. วางแผนการดำเนินงาน
3. เตรียมต้นฉบับ
4. จัดทำต้นฉบับและจัดพิมพ์วารสาร
5. เผยแพร่ผลงาน
6. ติดตามและประเมินผลโครงการ

4. กำหนดการพิมพ์
วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น เป็นวารสารราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ปี)
ฉบับที่ 1 ธันวาคม - กุมภาพันธ์
ฉบับที่ 2 มีนาคม - พฤษภาคม
ฉบับที่ 3 มิถุนายน - สิงหาคม
ฉบับที่ 4 กันยายน – พฤศจิกายน

5. ลักษณะผลงานและการแบ่งสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
1. สังคมศาสตร์ ประกอบด้วย สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยา สังคม  ปัญหาสังคม สังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ และอื่นๆ       ที่เกี่ยวข้อง
2. มนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย ภาษา วรรณกรรม ศิลปวัฒนธรรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์              การบัญชี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. วิทยาศาสตร์สุขภาพ  ประกอบด้วย  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรมศาสตร์ และ          อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผลงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระได้รับการเผยแพร่
2. เกิดแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระหว่างผู้วิจัย
4. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้รับการสนับสนุนให้มีการพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบเอกสารวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ

5. ประเภทของบทความ
1. บทความวิชาการ
ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง/ บทคัดย่อ (ถ้ามี)/ บทนำ/ เนื้อเรื่อง/ สรุป/ และเอกสารอ้างอิง
2. บทความวิจัย
ประกอบด้วย (1) ชื่อเรื่อง (2) บทคัดย่อ (3) ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (4) วัตถุประสงค์ของการวิจัย (5) สมมุติฐานของการวิจัย (ถ้ามี) (6) ขอบเขตของการวิจัย (ถ้ามี) (7) วิธีดำเนินการวิจัย ได้แก่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/ การเก็บรวบรวมข้อมูล/ การวิเคราะห์ข้อมูล (8) สรุปผลการวิจัย (9) การอภิปรายผล (10) ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้/ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป (11) กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) (12) เอกสารอ้างอิง

6. การพิจารณาผลงาน
1. พิจารณาการเลือกลักษณะผลงานและการแบ่งสาขาวิชา
2. พิจารณาผลงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและภายในสถาบัน  อย่างน้อย  2 ท่าน และประเมินบทความตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กำหนดในลักษณะเป็น Double-blind peer review

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

          ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น


ดาวน์โหลดโครงการจัดทำวารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น